Package:    250 Kg.                                       25 Kg.
ABZOL® น้ำยาทำความสะอาด ประเภท โบรมีน
n-propyl bromide, 1- bromopropane, nPB

 

เป็นนํ้ายาที่มีคุณสมบัติเกือบเทียบเท่าน้ำยาทําความสะอาดประเภทคลอไรด์ ทั้งการล้าง การเข้าถึงจุดที่เข้าถึงยาก การระเหยแห้งอย่างรวดเร็ว และไม่มีจุดวาบไฟ ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นสารละลายอินทรีย์ควบคุม เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยการรีไซเคิลซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของ ISO14000

 

ABZOL® JG เป็นสารทำความสะอาด ประเภทโบรมีน ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดซึ่งทางบริษัท Albemarle ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังมีคุณสมบัติชำระล้างด้วยไอน้ำซึ่งทัดเทียมกับตัวทำละลายคลอรีน เช่น เมทิลีนคลอไรด์ ไตรคลอโรเอทิลีน เป็นต้น นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติพิเศษ เช่น ไม่ติดไฟและแห้งเร็ว จึงทำให้เป็นตัวทำละลำยที่ให้ประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งยังสามารถชำระล้างไขมันบนชิ้นส่วนโลหะแปรรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนที่ต้องใช้ความละเอียดสูง รวมไปถึงเซรามิกส์, แก้วอีกด้วย
จุดเด่น
1) น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีค่าแสดงระดับการทำลายโอโซน(ODP) และค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน(GWP) ในระดับต่ำ ABZOL® จึงเป็นสารทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2) น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ติดไฟ เนื่องจากไม่ได้เข้าข่ายสารอันตรายตามกฎหมายอัคคีภัย ทำให้การจัดเก็บได้โดยง่าย ไม่ก่อให้เกิดอัคคีภัย
3) ความเสถียรอันยอดเยี่ยม มีความเสถียรกับโลหะส่วนใหญ่ และยังแสดงให้เห็นถึงความเสถียรอันยอดเยี่ยมต่อปฏิกิริยาเทอร์โมไลซิสปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
4) พลังในการชำระล้างอันยอดเยี่ยม มีพลังในการชำระล้างสูงทัดเทียมกับตัวทำละลายประเภทคลอรีน เนื่องจากมีความสามารถในการซึมผ่านสูง จึงทำให้สามารถซึมผ่านไปยังช่องว่างแคบๆได้ดี
5) แห้งเร็วทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน 
Recommended Contaminants: Adhesive, Buffing/Polishing Compounds, Carbon Deposits, Coatings, Cutting/Tapping Fluids, Fluxes, Greases, Inks, Lubricating/Lapping Oils, Mold Releases, Oil, Resins/Rosins, Waxes
 
Recommended Equipment: Cold Solvent, High Pressure Spray, Immersion/Soak, Low Pressure Spray, Manual Wipe, Ultrasonics, Vapor Degreasing

ABZOL ใช้สำหรับการทำความสะอาด


• อิเลคทรอนิคส์, ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ • อุปกรณ์ทางการแพทย์
• ชิ้นส่วนเครื่อจักร • เลนต์แว่นตา
• โลหะ • ชิ้นส่วน รถยนต์ , เครื่องบิน
• อื่น ๆ

วัสดุที่สามารถใช้ได้กับ ABZOL

Test Method: MIL – T – 81533A


METAL

• Carbon Steel 1010 • Stainless Steel 316L • Copper
• Copper • Brass • Zinc
• Nickel • Titanium • Aluminum
• Monel • Magnesium • Inconel

 

PLASTIC AND ELASTOMER

• Polyacetal(Delrin) • Polyflorinated Vinylidene(Kyner> • Polyamide(Nylon6) • Phenolic resin
• Poly tetrafluoro ethylene(Teflon) • Tefzel • Florinated Rubber(Viton-B, Kalretz) • Glass reinforced epoxy(Acculam)
• HDPE(Alathon) • PP • Polyester • Urethane Rubber(Adiprene)
• Poly tetraflooro ethylene(Aflas) • Nitrile-Butadiene Rubber(Bunna-N) • Chloroprene Rubber(Neoprene)

*คำเตือน: ผลลัพธ์ดำเนินการทดสอบด้วยวิธีมาตรฐาน อย่างไรก็ตามลูกค้าควรดำเนินการทดสอบด้วยตัวเอง.

 

ลักษณะพื้นฐานของ ABZOL® JG เปรียบเทียบกับ สารอื่นๆ


คุณสมบัติ ABZOL® JG ไตรคลอโรเอทิลีน เมทิลีนคลอไรด์ HCFC-225
สูตรทางวิทยาศาสตร์ C3H7Br C2HCl3 CH2Cl2 C3HCl2F5
มวลโมเลกุล 123 131 85 203
จุดเดือด(oC) 71 87 40 54
ความโน้มถ่วงจำเพาะ
(25/25
oC)
1.35 1.46 1.33 1.55
ความหนืด (c P) 0.49 0.54 0.43 0.59
ความดันไอ (20 oC,
mmHg)
111 58 349 283
ความร้อนจ ำเพำะ (cal/g) 0.27 0.22 0.28 0.24
ความร้อนแฝงในกำรระเหย
(cal/g)
58.8 57.2 78.7 34.6
แรงตึงผิว (mN/m) 25.9 26.4 28.2 (25 oC) 16.2
ระดับการละลายเป็นน้ำ
(g/100g)
0.25 0.11 1.32 0.033
ระดับการละลายของน้ำ
(g/100g)
0.05 0.03 0.20 0.03
ค่ำ KB 125 129 136 31
จุดวาบไฟ (oC) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ขอบเขตการเผาไหม้
(vol%)
3-8 9-45 14-22 ไม่มี
ค่าขีดจำกัดความเข้มข้น
ของสารเคมีในบรรยากาศ
การทำงาน(ppm)
0.5*1 25*1 50*1 100*2

*1 : Japan Society for Occupational Health
*
2 : ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงานชั่วคร่าวของผู้ผลิต
สูตรทางเคมีแสดงรูปแบบของสารซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักต่าง ๆ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ช์ให้เห็นถึงคุณสมบัติขององค์ประกอบหลัก